INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż od dnia 15 maja 2023 r. wzrosło kryterium dochodowego uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
1 823,60 w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 410 w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową powinny się zgłaszać do MGOPS w Chęcinach w celu wydania skierowań do dnia 26.05.2023 r.