Przepisy prawne

PRZEPISY DOTYCZĄCE KANCELARII PARAFIALNEJ

I. W związku z wejściem w życie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku należy zastosować się do następujących zasad dotyczących uzyskania z kancelarii parafialnej świadectw i zaświadczeń:

  1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
  2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
  3. Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
  4. Wydanie wszelkich dokumentów i zaświadczeń będzie możliwe po wcześniejszej weryfikacji danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  5. Osoby, zameldowane urzędowo w gminie, ale faktycznie przebywają poza parafią Św. Bartłomieja w Chęcinach powyżej 3 miesięcy (w Polsce lub za granicą), ze względu na pracę lub inne sytuacje życiowe, przynależą do parafii na terenie, której aktualnie przebywają. W związku z tym wszelkie zaświadczenia (na chrzestnych, czy świadków bierzmowania lub inne) mogą uzyskać wyłącznie od proboszcza parafii miejsca aktualnego i faktycznego miejsca zamieszkania. Powyższa zasada zamieszkania nie dotyczy uczniów i studentów, którzy z racji nauki mieszkają w miejscu szkoły czy uniwersytetu.